De Lokwelt is in de locloods van het voormalige depot Freilassing gevestigd en het heeft een mooie collectie. We starten met de 103 167-3 en de V 140 001. The Lokwelt is established in the former locoshed of the depot of Freilassing and it has a beautiful collection. We start with the 103 167-3 and the V 140 001. Die Lokwelt befindet sich im Lokschuppen des ehemaligen Bw's Freilassing und Sie hat eine schöne Sammlung. Wir starten mit der 103 167-3 und der V 140 001.
Bovenleidingsmontage motorwagen 701 065-5. Catenary construction DMU 701 065-5. Oberleitungsmontage VT 701 065-5.
V 140 001 - 103 167-3 - 144 508-9 en 244 051-9. V 140 001 - 103 167-3 - 144 508-9 and 244 051-9. V 140 001 - 103 167-3 - 144 508-9 und 244 051-9.
144 508-9 en de DR 244 051-9. 144 508-9 and the DR 244 051-9. 144 508-9 und die DR 244 051-9.
144 508-9 deed dienst op de lijn Freilassing - Berchtesgaden. 144 508-9 was in service on the Freilassing - Berchtesgaden line. 144 508-9 war im Einsatz auf der Strecke Freilassing - Berchtesgaden.
De opengewerkte stoomloc 1000. The open view steamloco 1000. Die offene Dampflok 1000.
Een oude loc en rijtuig van de Wendelsteinbahn. An old loco and carriage of the Wendelsteinbahn. Eine alte Lok und Wagen der Wendelsteinbahn.
Berglok 97-019. Mountainloco 97-019. Gebirgslok 97-019.
Loc nr. 2 van de LAG. Loco nr. 2 of the LAG. Lok Nr. 2 der LAG.
103 167-3. 103 167-3. 103 167-3.
103 167-3 en 144 508-9. 103 167-3 and 144 508-9. 103 167-3 und 144 508-9.
244 051-9 van de voormalige Deutsche Reichsbahn uit de DDR. 244 051-9 of the former Deutsche Reichsbahn of the German Democratic Republic. 244 051-9 der ehemaligen Deutschen Reichsbahn der DDR.
Een zogenaamd ombouwrijtuig staat voor de Lokwelt. A so called reconstruct carriage stands in front of the Lokwelt. Ein sogenannter Umbauwagen steht vor der Lokwelt.
Klik op de foto om de foto te vergroten - Click on the photo to enlarge the photo - Klicken Sie auf dem Bild zum vergrössern
Diesel loc V 140 001. Diesel loco V 140 001. Diesel Lok V 140 001.
E16 07 met de Büchli aandrijving. E16 07 with the Büchli driving technic. E16 07 mit dem Büchli Antrieb.